Duomenų saugumas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. VšĮ “Verslininkų namai” įsipareigoja saugoti vartotojų privatumą ir vartotojų asmens duomenis rinkti bei tvarkyti apibrėžtais tikslais ir sąžiningai. Asmens duomenys prieinami tik įgaliotiesiems asmenims.
 3. Vartotojų asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, NAUDOJIMAS IR APSAUGA
 5. VšĮ “Verslininkų namai” asmens duomenų naudojimo tikslas: juridinių asmenų steigimas, pertvarkymas, likvidavimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas, verslo planų rengimas fiziniams ir juridiniams asmenims. Teisinės įmonių valdymo paslaugos, verslo konsultacijų teikimas ir kitos susijusios paslaugos.
 6. VšĮ “Verslininkų namai” renkami duomenys apie vartotojus :1) vardas, pavardė; 2) asmens kodas, gimimo data 3) gyvenamoji vieta; 4) telefono numeris; 5) el.paštas.
 7. Prieš pradėdamas naudotis interneto svetainėje www.vn.lt ir jose VšĮ “Verslininkų namai” teikiamomis paslaugomis vartotojas privalo suvesti savo asmens duomenis į pateiktas registracijos formas ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei joms pritarti.
 8. Vartotojo sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Sutinku su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.”) varnele, kas reiškia, jog naudodamasis interneto svetainėse teikiamomis VšĮ “Verslininkų namai” paslaugomis vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių, kad pateikti duomenys apie jį būtų naudojami šių Taisyklių 3 punkte nurodytais tikslais.
 9. Taisyklių 4 punkte nurodyti asmens duomenys saugomi 2 metus nuo vartotojo paskutinės registracijos.
 10. VšĮ “Verslininkų namai” turi teisę periodiškai tikslinti vartotojų pateiktus asmens duomenis.
 11. VšĮ “Verslininkų namai”įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims,

išskyrus:

9.1. valstybinėms institucijoms (pvz. VĮ Registrų centras, VMI, SODRA, VDI, Invega, Patentų biuras, savivaldybės ir t.t.) bei bankams, kredito unijoms, kuomet vartotojo duomenų atskleidimas neatsiejamas nuo užsakytų teikiamų paslaugų;

9.2. jei yra vartotojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

9.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

9.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 1. Vartotojas turi šias teises:

10.1. pateikęs užklausą VšĮ “Verslininkų namai” raštu susipažinti su MB “Vadovo pasaulis” turimais savo asmens duomenimis. Informacija vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

10.2. pateikęs užklausą VšĮ “Verslininkų namai” raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

10.3. pateikęs užklausą VšĮ “Verslininkų namai” raštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

10.4. pateikęs prašymą VšĮ “Verslininkų namai” raštu reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, taip pat ne šių Taisyklių 3 punkte nurodytais tikslais.

 1. Bet kokį prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti VšĮ “Verslininkų namai” raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą VšĮ “Verslininkų namai” tiesiogiai buveinės adresu: Jonavos g. 20, Kaunas; 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu: info@vn.lt iš anketoje nurodyto savo elektroninio pašto adreso.
 2. VšĮ “Verslininkų namai”, gavusi tokį vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia vartotojui atsakymą raštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
 3. Pagal šių Taisyklių 10.1. ir 10.2 punktus neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
Scroll to Top